HYDROEKO – Biuro Poszukiwań i Ochrony Wód Sp. z o.o.

PROFESJONALIZM I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
W SŁUŻBIE HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

Aktualności

Numeryczne modele hydrodynamiczne przepływu wód podziemnych stanowią najbardziej zaawansowane narzędzie badawcze i prognostyczne dla większości zagadnień hydrogeologicznych.
Umożliwiają między innymi:
• szczegółowe ustanowienia granic obszarów zasobowych, obszarów spływu wód (OSW) i stref ochronnych dla ujęć przy dowolnych wariantach eksploatacji;
• zweryfikowanie ustalonych zasobów eksploatacyjnych i wielkości pozwoleń wodnoprawnych ujęć wód podziemnych ze wskazaniem obiektów, których wielkość eksploatacji przekracza naturalną odnawialność zasobów wód podziemnych;
• zróżnicowanie obszaru pod względem wrażliwości na zanieczyszczenia wód podziemnych, co w przypadku ustanowienia terenu ochrony pośredniej ujęcia pozwala odpowiednio dostosować zakres proponowanych ograniczeń w użytkowaniu terenu – optymalizacja kosztów ustanowienia terenu ochrony pośredniej;
• dokonanie oceny wpływu prognozowanego poboru wody na różne elementy środowiska oraz ustalenie wzajemnego oddziaływania pomiędzy eksploatowanymi studniami – optymalizacja poboru wód podziemnych;
• wytypowane najlepszego miejsca do lokalizacji nowych studni z wykorzystaniem analizy wielokryterialnej;
• tworzenie zaawansowanych prognoz transportu masy (zanieczyszczeń o sprecyzowanych właściwościach fizyczno-chemicznych) od wybranych, istniejących lub potencjalnych ognisk zanieczyszczeń do poszczególnych studni ujęcia;
Nowoczesne oprogramowanie służące do budowy modeli numerycznych umożliwia pracę i prezentację wyników w środowisku 3D.

UUUps, coś się zepsuło ;-(
UUUps, coś się zepsuło ;-(

09/22/21

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z najnowszym artykułem autorstwa Prezesa HYDROEKO, Andrzeja Rodzocha, dotyczącym oceny aktualnej problematyki opracowywania Analiz ryzyka i wyznaczania terenów ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych. Artykuł opublikowany został właśnie w dwumiesięcznika Technologia Wody (2/2020).
Aby przeczytać artykuł kliknij: CZYTAJ

04/10/20

W dniach 16 – 19 października 2018 roku mieliśmy przyjemność współorganizować i aktywnie uczestniczyć w „8 Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych MPWP 2018”. Głównym organizatorem spotkania był Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja były okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń z zakresu problematyki modelowania przepływu wód podziemnych z pracownikami jednostek naukowo – badawczych i innych firm działających w branży hydrogeologicznej i ochronie środowiska. Warsztaty terenowe pt. „Nowe technologie pozyskiwania informacji hydrologicznych i hydrogeologicznych na potrzeby modelowania przepływu wód podziemnych” umożliwiły uczestnikom zapoznanie się z najnowszymi narzędziami usprawniającymi codzienną pracę hydrogeologów.
Współuczestnikom dziękujemy za interesujące dyskusje i mile spędzony czas.

UUUps, coś się zepsuło ;-(

11/06/18

Jakie dokumenty należy przygotować, by analiza ryzyka była przeprowadzona prawidłowo?
Z treści ustawy Prawo wodne z 20.07.2017 r. (art. 133 ust. 3) wynika, że w przypadku ujęć wód podziemnych analiza ryzyka powinna być przeprowadzona w oparciu o analizy hydrogeologiczne oraz dokumentację hydrogeologiczną, natomiast w przypadku ujęć wód powierzchniowych w oparciu o analizy hydrologiczne oraz dokumentację hydrologiczną.

Firma posiada decyzję zatwierdzającą strefy ochrony bezpośredniej i pośrednie dla ujęcia. Nie było wymogu wykonywania analizy ryzyka w trakcie uzyskiwania decyzji na strefę. Czy w związku powyższym powinno się wykonać taką analizę?
Zgodnie z ustawą Prawo wodne z 20.07.2017 r. (art. 565 ust. 5), akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z 18.07.2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), tj. akty prawa miejscowego, w których dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej ustanowili strefy ochronne ujęć wód, zachowują dotychczasową moc. Obowiązek przeprowadzenia analizy ryzyka w terminie do 2020 r., został nałożony na właścicieli ujęć, dla których nie ustanowiono strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej. W sytuacji przedstawionej w pytaniu obowiązek ten nie ma zastosowania, bo - jak wskazano - ustanowione zostały strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęcia.

10/03/18

Nowa ustawa Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2017, poz. 1566), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadziła istotne zmiany w zakresie ustanawiania stref ochronnych ujęć wód w naszym kraju. Dotyczy to w szczególności likwidacji zasady dowolności w zakresie ustanawiania stref ochronnych ujęć wód oraz wprowadzenia wymogu wykonania analizy ryzyka jako podstawy podjęcia decyzji o ustanowieniu strefy ochronnej lub rezygnacji z niej, w stosunku do praktycznie wszystkich ujęć wód zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. Zgodnie z ustawą, właściciele takich ujęć, dla których nie ustanowiono dotąd terenów ochrony pośredniej, powinni wykonać dla nich analizę ryzyka i przekazać ją do zaopiniowania wojewodzie, w terminie do końca 2020 r. Brak analizy ryzyka może skutkować cofnięciem pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody. Do sporządzenia analizy ryzyka należy przystąpić odpowiednio wcześnie, ponieważ w przypadku jej braku Wojewoda wezwie właściciela ujęcia wody do jej przekazania w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, co może okazać się terminem zbyt krótkim, biorąc pod uwagę skomplikowanie zadania.

Jako firma zajmująca się od ponad 25 lat problematyką eksploatacji i ochrony ujęć wód, oferujemy kompleksowe uregulowanie spraw związanych z problemem stref ochronnych ujęć wód oraz kwestii pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód i odprowadzanie ścieków w celu optymalizacji opłat środowiskowych wprowadzonych nową ustawą Prawo wodne. W celu przybliżenia powyższej problematyki, poniżej w aktualnościach zamieszczamy artykuł wygłoszony w maju 2018 r. na konferencji naukowo-technicznej PZIiTS Bezpieczeństwo zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenach objętych antropopresją w Częstochowie. Analizuje on szczegółowo zmiany w wyznaczaniu i ustanawianiu stref ochronnych ujęć wód, wprowadzone nową ustawą prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.

Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku do swojej oferty wprowadziliśmy przygotowywanie analiz ryzyka. Wszelkie zapytania prosimy kierować na nasz adres mailowy.

10/03/18

W dniach 10-11 maja 2018 roku uczestniczyliśmy w XXII konferencji naukowo-technicznej „Bezpieczeństwo zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenach objętych antropopresją” organizowanej przez Koło Zakładowe PZiTS przy Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie oraz Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w Częstochowie. Na konferencji, przez autora, Andrzeja Rodzoch, został zaprezentowany poniższy artykuł:

10/03/18

Kontakt

Masz pytania?

02-796 Warszawa ul. Wąwozowa 25 lok. 48

(+48 22) 115 75 85

(+48 22) 847 63 12

+48 502 101 217

Map data ©2023 Google

This page can't load Google Maps correctly.

Wykonanie: AGINUS