HYDROEKO – Biuro Poszukiwań i Ochrony Wód Sp. z o.o.

PROFESJONALIZM I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
W SŁUŻBIE HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

OFERTA

HYDROGEOLOGIA, HYDROLOGIA I GOSPODAROWANIE WODAMI

Wykonywanie, renowacja i likwidacja otworów wiertniczych:

 • Studnie wiercone i piezometry – projektowanie, nadzór geologiczny i dokumentowanie,
 • Diagnostyka stanu technicznego otworów studziennych - projektowanie badań, nadzór geologiczny i dokumentowanie,
 • Renowacje i rekonstrukcje otworów studziennych – projektowanie, nadzór geologiczny i dokumentowanie,
 • Likwidacja otworów wiertniczych - projektowanie, nadzór geologiczny i dokumentowanie.

Dokumentacje hydrogeologiczne:

 • Zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych i źródeł naturalnych – projektowanie badań i dokumentowanie,
 • Strefy ochronne ujęć wód podziemnych i powierzchniowych – wyznaczanie, przygotowywanie wniosków formalnych, konsultacje i opinie,
 • Dokumentowanie warunków hydrogeologicznych dla potrzeb lokalizacji inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne (inwestycje drogowe, kolejowe, składowiska odpadów, inne),
 • Obszary ochronne Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) - projektowanie badań i dokumentowanie,
 • Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych - projektowanie badań i dokumentowanie.

Monitoring wód podziemnych:

 • Monitoring wód podziemnych - projektowanie, prowadzenie i interpretacja
 • Ocena aktualnego stanu jakościowego i ilościowego wód podziemnych

Opinie, ekspertyzy i inne opracowania specjalistyczne:

 • Opinie i ekspertyzy hydrogeologiczne dla sytuacji konfliktowych związanych z eksploatacją i zanieczyszczeniem wód podziemnych,
 • Wpływ oddziaływań antropogenicznych na stan jakościowy i ilościowy wód podziemnych – ocena stanu aktualnego i prognozowanego,
 • Bilanse wodne i warunki korzystania z wód obszarów bilansowych,
 • Prace kartograficzne w zakresie hydrogeologii, geologii i geologii inżynierskiej,
 • Plany optymalnego gospodarowania zasobami wód podziemnych,
 • Geotermalne pompy ciepła – projektowanie studni oraz otworowych wymienników ciepła dla pozyskiwania energii ziemi przy pomocy pomp ciepła,
 • Badania hydrologiczne – pomiary natężenia przepływu w ciekach.

Modelowanie matematyczne przepływu wód podziemnych

Odwodnienia budowlane – projektowanie, nadzór geologiczny, dokumentowanie

ANALIZA RYZYKA UJĘĆ WÓD

Zgodnie z nową ustawą Prawo wodne z 20 lipca 2017 r (Dz.U. 2017, poz. 1566), analizę ryzyka przeprowadza się dla ujęć:

 • ujęć wody dostarczających więcej niż 10 m3 wody na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę więcej niż 50 osób;
 • indywidualnych ujęć wody dostarczających do 10 m3 wody na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę do 50 osób, jeżeli woda jest dostarczana, jako woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, w ramach działalności handlowej, usługowej, przemysłowej albo do budynków użyteczności publicznej. niezależnie od warunków hydrogeologicznych lub hydrologicznych oraz celu ustanowienia stref ochronnych ujęć wód.

Analiza ryzyka obejmuje ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody. Jest ona przeprowadzona w oparciu o analizy hydrogeologiczne lub hydrologiczne oraz dokumentację hydrogeologiczną lub hydrologiczną, analizę identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu, a także o wyniki badania jakości ujmowanej wody. Opracowanie to stanowi podstawę do ustanawiania strefy ochrony ujęcia wód.

Analizę przeprowadza się nie rzadziej niż co 10 lat, a w przypadku ujęć wody dostarczających mniej niż 1000 m3 wody na rok – nie rzadziej niż co 20 lat.

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Projektowanie i wykonywanie badań oraz dokumentowanie stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, w tym zwłaszcza produktami ropopochodnymi,
 • Projektowanie i wykonawstwo rekultywacji terenów zanieczyszczonych produktami ropopochodnymi i innym substancjami chemicznymi,
 • Raporty o oddziaływaniu na środowisko planowanych przedsięwzięć,
 • Przeglądy ekologiczne istniejących zakładów przemysłowych i innych instalacji
 • Rozpoznawanie źródeł skażenia środowiska gruntowo-wodnego,
 • Projektowanie i wykonawstwo otworów sozologicznych dla śledzenia zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym,
 • Opinie i ekspertyzy w sytuacjach konfliktowych dotyczących zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.

RAPORTY BREEAM W ZAKRESIE POL3

Kontakt

Masz pytania?

02-796 Warszawa ul. Wąwozowa 25 lok. 48

(+48 22) 115 75 85

(+48 22) 847 63 12

+48 502 101 217

Map data ©2023 Google

This page can't load Google Maps correctly.

Wykonanie: AGINUS