HYDROEKO – Biuro Poszukiwań i Ochrony Wód Sp. z o.o.

PROFESJONALIZM I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
W SŁUŻBIE HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

dalej

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych


Realizując postanowienia zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest firma HYDROEKO – Biuro Poszukiwań i Ochrony Wód Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wąwozowej 25/48. Firma reprezentowana jest przez jej prezesa, Andrzeja Rodzocha.
  2. Kontakt z ADO nawiązać można pod numerem telefonu 22 115 75 85 oraz drogą elektroniczną, pod adresem biuro@hydroeko.waw.pl.
  3. ADO nie powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD).
  4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  5. Państwa dane osobowe mogą podlegać dalszemu przekazaniu organom władz publicznych oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne w zakresie i w celach wynikającym z przepisów powszechnie stosowanego prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów zawartych z ADO przetwarzają dane osobowe.
  6. Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. W przypadku przetwarzania danych osobowych na mocy udzielonej zgody, przetwarzanie będzie mogło trwać do momentu jej wycofania.
  7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, podanie ADO Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny. Przekazanie Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy wymaga tego umowa lub przepisy prawa.
  9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na mocy udzielonej zgody na przetwarzanie danych przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed tym faktem, z obowiązującym prawem.
  10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzany w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać profilowaniu.

Kontakt

Masz pytania?

02-796 Warszawa ul. Wąwozowa 25 lok. 48

(+48 22) 115 75 85

(+48 22) 847 63 12

+48 502 101 217

biuro@hydroeko.waw.pl